รับสมัครโควตา 2567

ประกาศ!! รับสมัครโควตา 2567 รอบที่ 1 1พ.ย 66 - 22 ธ.ค 66

นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่งครู จำนวน 8 สาขาวิชา

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

คลิกดูรายละอียดดังนี้

ครูลัทธวัฒน1

ผลงานเผยแพร่ ครูลัทธวัฒน์ แสงภา

วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัส 20101-2005  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

นางยลัทธวัฒน์ แสงภา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รายวิชาที่เผยแพร่

ชุดการสอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์

ชุดการสอนที่ 2 เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า

ชุดการสอนที่ 3 แบตเตอรี่

ชุดการสอนที่ 4 ระบบแสงสว่าง สัญญาณ เกจวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ชุดการสอนที่ 5 ระบบสตาร์ต

ชุดการสอนที่ 6 ระบบประจุไฟ

ชุดการสอนที่ 7 ระบบจุดระเบิด

ชุดการสอนที่ 8 ระบบการประมาณราคาค่าบริการ