ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ข้อมูลประเภทวิชา รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ชื่อสาขางาน
ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม              

20101   สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์  
20102   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขางานเครื่องมือกล  
20103    สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขางานผลิตภัณฑ์  
20104    สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง      สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
20105     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
20121   สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา  

                                                           

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

20201   สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี  
20211   สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก   สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  

                                            

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์      

20406   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม  

    

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

20901   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

          

ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ข้อมูลประเภทวิชา รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ชื่อสาขางาน
ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม              

30101   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต์  
30102   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   สาขางานเครื่องมือกล  
30103    สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม  
30104    สาขาวิชาไฟฟ้า      สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
30105     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
30121   สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา  

                                                           

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

30201   สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี  

                                            

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์      

30404   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   สาขางานอาหารและโภชนาการ  

    

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

20901   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  

          

หมวดหมู่รอง