เผยแพร่งานวิจัย

 

เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

           

ผลงานเผยแพร่ครูที่แนะนำ

ผลงานเผยแพร่ นางยลัทธวัฒน์ แสงภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 20101-2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ผลงานเผยแพร่ นางยลัทธวัฒน์ แสงภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัส 20101-2005 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ผลงานเผยแพร่ บทคัดย่อนางสาวมะลิลา เหลือผลศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

ผลงานเผยแพร่ บทคัดย่อนางสาวมะลิลา เหลือผล ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานบุคลากรกรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

วิจัยเผยแพร่ นายทินกร พรหมอินทร์ เรื่องศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เผยแพร่ผลงานวิชาการว่าที่ร้อยตรี ประจวบ แสงวงค์ การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เผยแพร่ผลงานวิชาการนายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์ เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการว่าที่ร้อยตรี ประจวบ แสงวงค์

เผยแพร่ผลงานวิชาการนายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการนายสมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการนายธีรพงษ์ ตาทอง วท.อำนาจเจริญ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์ แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์ โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์ สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์ ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

ผลงานเผยแพร่ บทคัดย่อ ผอ.วรรณภา พ่วงกุล

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์


พิมพ์