แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากร
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


 


นายธีระพล แก้วกุลบุตร

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 


นายชูชาติ มิ่งคำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 


นายวิรชัย วรรณะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร

 

 


ว่าที่ ร.ต.ประจวบ แสงวงค์ 
หัวหน้างาน งานพัสดุ

 


นายณรงค์ เจริญไชย  
หัวหน้างานโครงการพิเศษ


นายสุจินต์ เสนากุล
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


นายเสนีย์ สุวรรณมาลี
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


นายปัณณวิทญ์ ใช้ประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

   

นายเกียรติศักดิ์ เสงี่ยมตน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายศานติ จดจำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 

 
นายอวยพร หอมใส

ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

พิมพ์