ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น

แรกเข้า

สำเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

957

571

59.67

ปวส.2

533

492

92.31

รวม

1,490

1,063

71.34

 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น

แรกเข้า

สำเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

1,068

646

60.49

ปวส.2

503

431

85.69

รวม

1,571

1,077

68.56


พิมพ์