แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

บุคลากร
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


 


นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 


นายเสงี่ยม แสนพันนา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

 


นายสมนึก อ่อนจงไกร
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

 


ว่าที ร.อ.โชคชัย ปะหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 


นายจักกฤช หร่อยดา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


นายอนุวัฒน์ แกระหัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสุริยันต์ น้อมนัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

พิมพ์