ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท)

งบบุคลากร

2,035,820.00

งบดำเนินงาน

7,172,700.00

งบลงทุน

1,520,700.00

งบเงินอุดหนุน

33,158,520.00

งบรายจ่ายอื่น

1,686,000.00

รวมทั้งสิ้น

45,573,740.00


พิมพ์