แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 


นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นางสุวิมล อักษรกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายทศพร แสงจำปี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายอนุสิทธิ์ อารักษ์ศักดิ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายนักขัต ครุฑนอก
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสิริภาพร พิมพ์วัน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

นางสาววีรญา ชำนาญกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

พิมพ์