ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

 

          ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

          ชื่อภาษาอังกฤษ Sawangdandin Technical College

          ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 784  หมู่  11  ถนน อุดมธรรมภักดี

                             ตำบล สว่างแดนดิน  อำเภอ สว่างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร  47110

          โทรศัพท์          โทร. 042-721991

          โทรสาร           โทร. 042-721992

          เว็บไซต์           http://www.swicec.ac.th

          อีเมล์

          เนื้อที่ของสถานศึกษา   50  ไร่    -   งาน   48.75  ตารางวา

          มีอาคาร รวมทั้งสิ้น                  31                หลัง ได้แก่

 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 2) จำนวน           1        หลัง
 2. อาคารสำนักงานและหอประชุม 2 ชั้น          จำนวน           1        หลัง
 3. อาคารเรียนชั่วคราว (อาคาร 8) จำนวน           1        หลัง
 4. บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน           1        หลัง
 5. บ้านพักภารโรง จำนวน           3        หลัง
 6. บ้านพักครูเรือนแถว จำนวน           6        หลัง
 7. อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น (อาคาร 3 4) จำนวน           2        หลัง
 8. หอเกียรติยศ จำนวน           1        หลัง
 9. อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น (อาคาร 5) จำนวน           1        หลัง
 10. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 7) จำนวน 1        หลัง
 11. อาคารผลผลิต จำนวน 1        หลัง
 12. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ (อาคาร 6 12) จำนวน 2        หลัง
 13. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 11) จำนวน 1        หลัง
 14. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ จำนวน 1        หลัง
 15. โดมอเนกประสงค์ จำนวน 1        หลัง
 16. อาคารอำนวยการ จำนวน 1        หลัง
 17. อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1        หลัง
 18. อาคารลูกเสือวิสามัญ จำนวน 1        หลัง
 19. บ้านพักครู จำนวน 4        หลัง

 

หมายเลข 1  หอประชุม

หมายเลข 2  อาคาร 2 คอมพิวเตอร์

หมายเลข 3  พระพุทธรูป

หมายเลข 4 พระวิษณุกรรม

หมายเลข 5 ร้านขายน้ำ

หมายเลข 6 ลานอเนกประสงค์ (หน้าเสาธง)

หมายเลข 7  ป้อมยาม

หมายเลข 8 โรงจอดรถสำหรับรถวิทยาลัยฯ

หมายเลข 9 อาคารผลผลิต (อาคารส่งเสริม คาแคร์)

หมายเลข 10 สนามฟุตบอล

หมายเลข 11 โดมอเนกประสงค์

หมายเลข 12 อาคาร 4 ช่างเชื่อมโลหะ

หมายเลข 13 อาคาร 3 ช่างก่อสร้าง

หมายเลข 14 อาคาร 5 ช่างไฟฟ้าฯ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลข 15 อาคาร 6 ช่างยนต์

หมายเลข 16 อาคารโรงอาหาร

หมายเลข 17 อาคาร 7 การบัญชี

หมายเลข 18 อาคาร 12 ช่างกลโรงงาน

หมายเลข 19 อาคารสามัญสัมพันธ์

หมายเลข 20 อาคารอำนวยการ

หมายเลข 21 อาคารศูนย์วิทยบริการ

หมายเลข 22 อาคารองค์การวิชาชีพ

หมายเลข 23 แผนกวิชาคหกรรม

หมายเลข 24 ห้องอาคารสถานที่

หมายเลข 25 บ้านพักผู้อำนวยการ

หมายเลข 26 บ้านพักครู

หมายเลข 27 ห้องน้ำ

หมายเลข 28 อาคารลูกเสือวิสามัญ

 

 

 

 


พิมพ์