ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ข้อมูลประเภทวิชา รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ชื่อสาขางาน
ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม              

30101   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต์  
30102   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   สาขางานเครื่องมือกล  
30103    สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม  
30104    สาขาวิชาไฟฟ้า      สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
30105     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
30121   สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา  

                                                           

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

30201   สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี  

                                            

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์      

30404   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   สาขางานอาหารและโภชนาการ  

    

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

20901   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  

          


พิมพ์