เผยแพร่งานวิจัย

 

เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

           

ผลงานเผยแพร่ครูที่แนะนำ

ผลงานเผยแพร่ นางยลัทธวัฒน์ แสงภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 20101-2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ผลงานเผยแพร่ นางยลัทธวัฒน์ แสงภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัส 20101-2005 ครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ผลงานเผยแพร่ บทคัดย่อนางสาวมะลิลา เหลือผลศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

ผลงานเผยแพร่ บทคัดย่อนางสาวมะลิลา เหลือผล ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานบุคลากรกรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

วิจัยเผยแพร่ นายทินกร พรหมอินทร์ เรื่องศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เผยแพร่ผลงานวิชาการว่าที่ร้อยตรี ประจวบ แสงวงค์ การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เผยแพร่ผลงานวิชาการนายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์ เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการว่าที่ร้อยตรี ประจวบ แสงวงค์

เผยแพร่ผลงานวิชาการนายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการนายสมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการนายธีรพงษ์ ตาทอง วท.อำนาจเจริญ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์ แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์ โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์ สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์ ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

ผลงานเผยแพร่ บทคัดย่อ ผอ.วรรณภา พ่วงกุล

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

โครงการอยู่ค่ายพักแรม และพิธีสำรวจตนเองแระดับแถบสามสี ประจำปี2565

โครงการอยู่ค่ายพักแรม และพิธีสำรวจตนเองแระดับแถบสามสี ประจำปี2565 ลิงค์กิจกรรม

การประกวดโครงงานพัฒนาสมถรรนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดโครงงานพัฒนาสมถรรนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึษา ประจำปีการศึกษา 2565 ลิงค์กิจกรรม

ศึกษาดูงาน ประวัติความเป็นมาเเละพระราชกรณียกิจทั้งปวง ของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน มอบหมายให้คณะศึกษาดูงาน ประวัติความเป็นมาเเละพระราชกรณียกิจทั้งปวง ของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี รวมไปถึงการบริหารจัดการ สภาพเเวดล้อม อาคารสถานที่ รูปเเบบการ จัดสวน เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ของบุคลากร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลิงค์กิจกรรม

ศึกษาดูงาน สักการะ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เข้าศึกษาดูงานวัฒนธรรมและการปฏิบัติตนตามวิถีพุทธบูชา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน สักการะ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เข้าศึกษาดูงานวัฒนธรรมและการปฏิบัติตนตามวิถีพุทธบูชา อาคารก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เพื่อการนำพุทธธรรมมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ ทั้งในการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาอาคารเรียน สถานที่ภายในวิทยาลัย ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร ลิงค์กิจกรรม

ศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร การบริหารสถานศึกษาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เเละได้รับเกียรติจากนางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร เเละคณะ ให้การต้อนรับเเละการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ลิงค์กิจรรม