แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

บุคลากร
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน


 


นายสุรัตน์ โคตรปัญญา

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 


นายเจษฎา คำภาพันธ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

 

 


นายคุมดวง พรมอินทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

 


นายพิสิษฐ์ พิมพาเลีย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 


นายนิวัฒน์ อินแสงแวง  
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน


นางสาวศรัญญา บัวพุทธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน


นายไพรัช สุริยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์


นายคัมภีร์ สิริวรไพบูลย์ 
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน


นายภาณุพงษ์ ปานจันทร์ 
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวชลธิชา ทิพย์มณี 
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

พิมพ์