เผยแพร่งานวิจัยครูลัทธวัฒน์2567

เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

ชื่อเรื่อง        :  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 20101-2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ผู้วิจัย         :  นายลัทธวัฒน์  แสงภา 

ปีการศึกษา     :  2565 

เอกสารดาว์นโหลด

บทคัดย่อภาษาไทย 

ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง2

ภาคผนวก ก หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


พิมพ์