ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


 


นายสมจิต ศรีหล้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวจุฬารัฐ โม้เปาะ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสุวิมล อักษรกลาง

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายณรงค์ เจริญชัย

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายปัญญา อินธิจักร์

หัวหน้างานปกครอง

 

นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ

หัวหน้างานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

 

นางสาวศรีสุดา ภาคชัย

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนิยดา ลอดจันทึก

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

นายอภิชัย แสงเสน

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

นางสาวน้ำทิพย์ ศรีดาวงศ์

 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวปริยดา กัลยาพงศ์

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาววราพร ปิ่นใจ

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 
 

 

 


พิมพ์