ฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 


ว่าที่ร้อยเอก รามิน แสงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวิรชัย วรรณะ

หัวหน้างานบุคลากร

ว่าที่ ร.ต.ประจวบ แสงวงค์

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุวิช ฝุ่นเงิน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางประไพศรี วงศ์ปรีดี

หัวหน้างานบัญชี

นางชาลิสา พระราช

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์

หัวหน้างานทะเบียน

 

นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสิทธิศักดิ์ เงินกลาง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

นางภณิชชา ศรีสารคาม

ลูกจ้างประจำ งานบุคลากร

 

นายวรวิทย์ เชื้อตาเคน

ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ


นางสาวชนาภา โสภารักษ์

จนท.งานพัสดุ

 

นางสาวเย็นฤดี ไชยธรรม

จนท.งานบริหารทั่วไป

นางสาววีรวรรณ ฤทธิมาร

จนท.งานพัสดุ

 

นางสาวพนิดา โถแพงจันทร์

จนท.ทะเบียน

 

นางชนิดา วงศ์สามารถ

จนท.งานบัญชี

นางสาวกษมา สุริยไชย

จนท.งานการเงิน 

 

นายนราธร อัคพราหมณ์ 

จนท.งานพัสดุ

นายวุฒธิชัย เคนไชยวงค์

จนท.งานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวกิติยา บุญหด

จนท.ทะเบียน

นายวายุ อุดทุม

จนท.งานบริหารทั่วไป

นางสาวบุษกร มนต์ไทยสงค์

จนท.งานการเงิน

 

นางสาวชลธิตรา ตรีแจ่ม

จนท.งานการเงิน

 
 
 

นางอัญชลินทร์ สายกัน

จนท.งานบัญชี

 

 

นางสาวอมลธิรา สรรพโส

จนท.งานพัสดุ

 
 

 

 

 

 

 


พิมพ์