ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ

ข้อมูลผู้เรียน

บทสรุปข้อมูลนักเรียน จำแนกตามกลุ่ม

ติดต่อสอบถาม

 

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

784 ม.11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์. 042721991   โทรสาร. 042721992  

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.swicec.ac.th

 

 

ประวัติ วิทยาลัย

ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ( SAWANGDANDIN TECHNICAL COLLEGE ) ตั้งอยู่เลขที่ 784 หมู่ 11 ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47110 เบอร์โทรศัพท์. 0-4272-1991 Fax. 0-4272-1992 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           

          วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ( SAWANGDANDIN TECHNICAL COLLEGE ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 เนื้อที่ 50-0-48.75  ไร่  (ตามเอกสาร สน.215 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุที่ กค.0407/199 ลงวันที่ 4 มีนาคม  2535 ) มีขนาดกว้าง 216 เมตร ยาว 373 เมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้             
                ทิศเหนือ             ติดกับ  สำนักงานขนส่ง อ.สว่างแดนดิน และสำนักงานที่ดิน อ.สว่างแดนดิน           
                ทิศตะวันออก        ติดกับ  พื้นที่วางของส่วนราชการ           
                ทิศใต้                 ติดกับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2            
                ทิศตะวันตก         ติดกับ  สถานีตำรวจ อ.สว่างแดนดิน            

          วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน  ได้รับประกาศจัดตั้ง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2545  โดย ฯพณฯ นายก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2535  ประกาศรับสมัครผู้สนใจที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา  ปีที่  4 (ป.4)  เข้าศึกษาต่อด้านอาชีพสาขาวิชาช่างก่ออิฐฉาบปูน  และ  สาขาวิชาเดินสายไฟภายในอาคาร  โดยจัดการเรียนการสอนที่สำนักงานชั่วคราว  เลขที่  674  ถนนนิตโย  อำเภอสว่างแดนดิน  และขอความร่วมมือจากบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  มีนักศึกษาจบการศึกษา จำนวน 12  คน จากนั้นได้มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับ  ดังนี้  พ.ศ.2537 เปิดทำการสอนระดับ  ปวช.  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  ดังนี้                       
                -  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                       
                -  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                       
                -  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ                       
                -  แผนกวิชาการบัญชี                       
                -  แผนกวิชาการตลาด

พ.ศ.2538 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  เพิ่มเติม  ดังนี้           
                -  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ.2539 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  เพิ่มเติม  ดังนี้           
               -  แผนกวิชาช่างยนต์

พ.ศ.2540 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  เพิ่มเติม  ดังนี้           
               -  แผนกวิชาช่างก่อสร้างเปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้           
               -  แผนกวิชาบัญชีพ.ศ.2542 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้           
               -  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ.2543 เปิดทำการสอน หลักสูตรทวิภาคี  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  เพิ่มเติม  ดังนี้            
               -  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

พ.ศ.2544 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้              
               -  แผนกวิชาช่างยนต์

พ.ศ.2546 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้            
               -  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

พ.ศ.2547 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้             
               -  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง               
               -  แผนกวิชาช่างเชื่อม 

พ.ศ.2562 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม ดังนี้           
               -  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

พ.ศ.2563 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม ดังนี้           
               -  แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกสาขาวิชาที่เปิดสอนตั้งแต่  พ.ศ. 2537  ถึง  ปัจจุบัน 

สัญลักษณ์ วิทยาลัย

สัญลักษณ์ วิทยาลัย