ครูลัทธวัฒน1

ผลงานเผยแพร่ ครูลัทธวัฒน์ แสงภา

วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัส 20101-2005  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

นางยลัทธวัฒน์ แสงภา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รายวิชาที่เผยแพร่

ชุดการสอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์

ชุดการสอนที่ 2 เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า

ชุดการสอนที่ 3 แบตเตอรี่

ชุดการสอนที่ 4 ระบบแสงสว่าง สัญญาณ เกจวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ชุดการสอนที่ 5 ระบบสตาร์ต

ชุดการสอนที่ 6 ระบบประจุไฟ

ชุดการสอนที่ 7 ระบบจุดระเบิด

ชุดการสอนที่ 8 ระบบการประมาณราคาค่าบริการ

    

     


พิมพ์