ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

         สาขาวิชาที่เปิดสอนปัจจุบัน 

               -  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขางานยานยนต์

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

สาขางานผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สาขางานก่อสร้าง

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขางานเครื่องมือกล

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทคหกรรมศาสตร์

สาขาคหกรรมศาสตร์

สาขาคหกรรมศาสตร์

 

-  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานระบบเสียงและภาพ

สาขาวิชาการก่อสร้าง

สาขางานโยธา

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประเภทคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาชางานอาหารและโภชนาการ


พิมพ์