แผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร
แผนกวิชาการบัญชี


 


นางประไพศรี วงศ์ปรีดี 

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี

 


นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 


นางดวงสมร ฝุ่นเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 


นางสาวศรีสุดา ภาคชัย  
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
 

นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวกุลนาถ สมาทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวณชิดาภา พรมเคนสา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 

 

 

นางสาวศิราณี สืบสม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 

 

นางสาวสุพิชชา มาตราคิด

ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

นายอำพล บรรณการกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 


พิมพ์