แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากร
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


 


นายสาโรช  กล่ำมอญ

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


นายทองเลื่อน เหล่าสะพาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 


นายปรีชา มะโนมัย 
หัวหน้างาน ประกันภายใน

 


นายดนัย รัตนะ  
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 


นายวิชิต  โม้เปาะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


นายพุฒิพงศ์  เพ็งเภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


นายมานะ  คชรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

 

 

 

 

 

พิมพ์