แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

บุคลากร
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


 


นางสาวนิภาภรณ์ สุทธิโคตร

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 


นางสาวน้ำฝน สอนเคน
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 


นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 


นางสาวโชติรส ลาภมูล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 


นางสาวชนาพร พวงพิลา
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 
พิมพ์