แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


 


นางมณีกานต์ โคตรโสภา

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 


นางสาวจุฬารัฐ โม้เปาะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 


นายสุวิช ฝุ่นเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวนิภาภรณ์ สุทธิโคตร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายจักรกฤช หล้าชาญ 

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวประภัสสิริ เชื่อเงิน

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวอุษณีย์ พลเศษ 
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวพิมลพร มามิมิน 

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัตนาภรณ์ ดอนเส 

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวพิกุลทอง ปิยวัชรเมธา

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นายประกาศิต บุญตาวัน

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวลัลน์ลลิต แสงวงค์

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

นางสาวณัฐฌาวีย์ สอนสมนึก

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 
 

 

นางสาวมลธิลา ศรีโสภา

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 


นานางสาววนิดา เงาะเศษ

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 


นายวัชระ พิมพ์สิทธิ์

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 


นายสันติภาพ เสนากุล

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 
พิมพ์