แผนกวิชาช่างยนต์

บุคลากร
แผนกวิชาช่างยนต์


 


ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์

 


นายลัทธวัฒน์ แสงภา
หัวหน้างานงานวางแผนและงบประมาณ

 


นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวตกรรมฯ

 


นายพรทวี วงศ์เฉลิมศักดิ์
ครูผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวตกรรมฯ

 


นายปัญญา อินธิจักร์ 
หัวหน้างาน งานปกครอง


นายขจรชัย มูลไชยสุข
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์


นายภูชิต ศรีทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์

นายเกียรติศักดิ์ บ่อคำเกิด 
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์


พิมพ์