ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

บุคลากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


 


นายสมบัติ รัตนะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายพิสิษฐ์ พิมพาเลีย
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางดวงสมร ฝุ่นเงิน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

ายทศพร แสงจำปี

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายปรีชา มะโนมัย

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายเจษฎา คำภาพันธ์

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายดิสวรพล วงศ์ปรีดี

จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายณัฐชนน กลึงในเมือง

จนท.งานบุคลากร

 
 

นางสาวปิยทิพย์  สาระการ

จนท.งานวิจัยฯ และงานส่งเสริมฯ

 
 
 

นางสาวณัฐชา ไชยเเสง

จนท.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 

นางสาวพัตรพิมล บัวพรม

จนท.งานประกันคุณภาพภายใน

และงานความร่วมมือ

 

 

 


พิมพ์