เกี่ยวกับเว็บไซด์

วัตถุประสงค์การจัดทำเว็บไซด์  

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและการประกอบการแก่ผู้เรียนอย่างครวบคลุม การสอนทักษะอาชีพต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้แก่ผู้เรียน มีทักษะในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ที่สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชณ์ได้ ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีธุรกิจที่เป็นของนักเรียน ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือสินค้าและบริการที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีแนวทางในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสินค้าและบริการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและบริการที่ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำเว็บไซด์ www.rproduct.net นี้ขึ้น ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและบริการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ