ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ปรัชญา

"รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนาอาชีพ"

 

เอกลักษณ์

"นายฮ้อยทมิฬ"

 

อัตลักษณ์

“มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง”

ข้อมูลวิทยาลัย

ข้อมูลวิทยาลัย

784 หมู่ 11

ประกาศการประเมินผลการเรียน ระดับ ปวช.เเละระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ระบบ ศธ.02 >>> https://std2018.vec.go.th/web/ 

เกี่ยวกับเว็บไซด์

วัตถุประสงค์การจัดทำเว็บไซด์  

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและการประกอบการแก่ผู้เรียนอย่างครวบคลุม การสอนทักษะอาชีพต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้แก่ผู้เรียน มีทักษะในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ที่สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชณ์ได้ ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีธุรกิจที่เป็นของนักเรียน ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือสินค้าและบริการที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีแนวทางในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสินค้าและบริการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและบริการที่ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำเว็บไซด์ www.rproduct.net นี้ขึ้น ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและบริการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ