ฝ่ายวิชาการ

บุคลากร
ฝ่ายวิชาการ


 


นายทินกร พรหมอินทร์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงศ์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวน้ำฝน สอนเคน

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวนิภาภรณ์ สุทธิโคตร

งาวัดผลและประเมินผล

นายคุมดวง พรมอินทร์

หัวหน้างาหลักสูตร

นายอนุสิทธิ์ อารักษ์ศักดิ์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวนิตติยา นาโควงค์

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

นางสาวศศิธร เเก้วกุลบุตร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 
 

นางสาวสุธิตา พองพรหม

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 
 
 

นางสาวชนิดาภา มิ่งคำ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

 

นางสาวศศิลักษณ์ ทองคำ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

นางสาวเกศรินทร์ ชุดชุมแพ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล

 

 
 
 

 

 


พิมพ์