พิธีลงนามความร่วมมือMOU กับสถานประกอบการ

กำหนดการเปิดเเละปิดสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ปรัชญา

"รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนาอาชีพ"

 

เอกลักษณ์

"นายฮ้อยทมิฬ"

 

อัตลักษณ์

“มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง”