ศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร การบริหารสถานศึกษาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เเละได้รับเกียรติจากนางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร เเละคณะ ให้การต้อนรับเเละการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ลิงค์กิจรรม

ศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เพื่อการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 เเละได้รับเกียรติจากนายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เเละนายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เเละคณะ ให้การต้อนรับ เเละการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ลิงค์กิจกรรม

นายประทิม โกษาแสง ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการสานสัมพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายประทิม โกษาแสง ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการสานสัมพันธ์ เพื่อพัฒนางาน ประจำปี 2566 เเละร่วมเเสดงความยินดีกับ นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อนางสาวมะลิลา เหลือผล ที่ได้ย้ายไปดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เเละนายสมจิต ศรีหล้า เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ณ หอประชุมนายฮ้อยทมิฬ
ลิงค์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/rjPAatySUcpJZPnT8

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


 


นายสมจิต ศรีหล้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวจุฬารัฐ โม้เปาะ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสุวิมล อักษรกลาง

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายณรงค์ เจริญชัย

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายปัญญา อินธิจักร์

หัวหน้างานปกครอง

 

นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ

หัวหน้างานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

 

นางสาวศรีสุดา ภาคชัย

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนิยดา ลอดจันทึก

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

นายอภิชัย แสงเสน

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

นางสาวน้ำทิพย์ ศรีดาวงศ์

 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวปริยดา กัลยาพงศ์

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาววราพร ปิ่นใจ

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 
 

 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

บุคลากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


 


นายสมบัติ รัตนะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายพิสิษฐ์ พิมพาเลีย
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางดวงสมร ฝุ่นเงิน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

ายทศพร แสงจำปี

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายปรีชา มะโนมัย

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายเจษฎา คำภาพันธ์

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายดิสวรพล วงศ์ปรีดี

จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายณัฐชนน กลึงในเมือง

จนท.งานบุคลากร

 
 

นางสาวปิยทิพย์  สาระการ

จนท.งานวิจัยฯ และงานส่งเสริมฯ

 
 
 

นางสาวณัฐชา ไชยเเสง

จนท.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 

นางสาวพัตรพิมล บัวพรม

จนท.งานประกันคุณภาพภายใน

และงานความร่วมมือ

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 


ว่าที่ร้อยเอก รามิน แสงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวิรชัย วรรณะ

หัวหน้างานบุคลากร

ว่าที่ ร.ต.ประจวบ แสงวงค์

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุวิช ฝุ่นเงิน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางประไพศรี วงศ์ปรีดี

หัวหน้างานบัญชี

นางชาลิสา พระราช

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์

หัวหน้างานทะเบียน

 

นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสิทธิศักดิ์ เงินกลาง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

นางภณิชชา ศรีสารคาม

ลูกจ้างประจำ งานบุคลากร

 

นายวรวิทย์ เชื้อตาเคน

ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ


นางสาวชนาภา โสภารักษ์

จนท.งานพัสดุ

 

นางสาวเย็นฤดี ไชยธรรม

จนท.งานบริหารทั่วไป

นางสาววีรวรรณ ฤทธิมาร

จนท.งานพัสดุ

 

นางสาวพนิดา โถแพงจันทร์

จนท.ทะเบียน

 

นางชนิดา วงศ์สามารถ

จนท.งานบัญชี

นางสาวกษมา สุริยไชย

จนท.งานการเงิน 

 

นายนราธร อัคพราหมณ์ 

จนท.งานพัสดุ

นายวุฒธิชัย เคนไชยวงค์

จนท.งานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวกิติยา บุญหด

จนท.ทะเบียน

นายวายุ อุดทุม

จนท.งานบริหารทั่วไป

นางสาวบุษกร มนต์ไทยสงค์

จนท.งานการเงิน

 

นางสาวชลธิตรา ตรีแจ่ม

จนท.งานการเงิน

 
 
 

นางอัญชลินทร์ สายกัน

จนท.งานบัญชี

 

 

นางสาวอมลธิรา สรรพโส

จนท.งานพัสดุ