ฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 


ว่าที่ร้อยเอก รามิน แสงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวิรชัย วรรณะ

หัวหน้างานบุคลากร

ว่าที่ ร.ต.ประจวบ แสงวงค์

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุวิช ฝุ่นเงิน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางประไพศรี วงศ์ปรีดี

หัวหน้างานบัญชี

นางชาลิสา พระราช

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์

หัวหน้างานทะเบียน

 

นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสิทธิศักดิ์ เงินกลาง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

นางภณิชชา ศรีสารคาม

ลูกจ้างประจำ งานบุคลากร

 

นายวรวิทย์ เชื้อตาเคน

ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ


นางสาวชนาภา โสภารักษ์

จนท.งานพัสดุ

 

นางสาวเย็นฤดี ไชยธรรม

จนท.งานบริหารทั่วไป

นางสาววีรวรรณ ฤทธิมาร

จนท.งานพัสดุ

 

นางสาวพนิดา โถแพงจันทร์

จนท.ทะเบียน

 

นางชนิดา วงศ์สามารถ

จนท.งานบัญชี

นางสาวกษมา สุริยไชย

จนท.งานการเงิน 

 

นายนราธร อัคพราหมณ์ 

จนท.งานพัสดุ

นายวุฒธิชัย เคนไชยวงค์

จนท.งานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวกิติยา บุญหด

จนท.ทะเบียน

นายวายุ อุดทุม

จนท.งานบริหารทั่วไป

นางสาวบุษกร มนต์ไทยสงค์

จนท.งานการเงิน

 

นางสาวชลธิตรา ตรีแจ่ม

จนท.งานการเงิน

 
 
 

นางอัญชลินทร์ สายกัน

จนท.งานบัญชี

 

 

นางสาวอมลธิรา สรรพโส

จนท.งานพัสดุ

 
 

 

 

 

 

 

testbnat

b-net

https://drive.google.com/file/d/1GXNB3JuRo3dHHEourKVSvAwM6Zh1sOuz/view?usp=sharing

รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการลงทะเบียน แพลตฟอร์มไทยมีงานทำฯ

รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการลงทะเบียน แพลตฟอร์มไทยมีงานทำฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

 เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ อศจ.สกลนคร ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความพูดว่า "N TECHNICAL C ะชุมห้ ทราย 2 ഉു"

แผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร
แผนกวิชาการบัญชี


 


นางประไพศรี วงศ์ปรีดี 

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี

 


นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 


นางดวงสมร ฝุ่นเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 


นางสาวศรีสุดา ภาคชัย  
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
 

นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวกุลนาถ สมาทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวณชิดาภา พรมเคนสา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 

 

 

นางสาวศิราณี สืบสม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 

 

นางสาวสุพิชชา มาตราคิด

ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

นายอำพล บรรณการกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

เชิญชวนบุคลากร ร่วมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ในระบบการฝึกอบรมออนไลน์ ตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ

เชิญชวนผู้สนใจการพัฒนาอาชีพ ในระบบการฝึกอบรมออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ที่เว็บไซต์ 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู เเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู เเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/.../16q30fHKhIJx1XlzZGsh.../view...

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566

- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)