วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

 เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ อศจ.สกลนคร ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความพูดว่า "N TECHNICAL C ะชุมห้ ทราย 2 ഉു"

ประกาศผลการเรียน 0 และ ม.ส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านระบบ ศธ.02

"13 ตุลาคม" วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 


นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นางสุวิมล อักษรกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายทศพร แสงจำปี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายอนุสิทธิ์ อารักษ์ศักดิ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายนักขัต ครุฑนอก
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสิริภาพร พิมพ์วัน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

นายปรเมษฐ์ ครุฑนอก
ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

นายร่วมเฉลิม วงศ์สง่า
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

นายบัญญพนต์ ซาซุม
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ