784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล์ sicswd2535@hotmail.com สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SakonNakhon03

เข้าใช้งานระบบ RMS2007